pypi镜像使用帮助

DevOps

2020-03-20

55

0

 

 

pypi 镜像每 5 分钟同步一次

pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple some-package
 
 
升级 pip 到最新的版本 (>=10.0.0) 后进行配置:
 
pip install pip -U pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
 
如果您到 pip 默认源的网络连接较差,临时使用本镜像站来升级 pip:
 
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple pip -U

发表评论

全部评论:0条

lmy233

努力工作学习生活的人呐~~

联系方式

神圣之子仅供学习交流
E-mail:limengyu233@163.com
github:https://github.com/lmy01